Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 04 2018

3455 eb83 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakropq kropq
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viadeliberacja deliberacja
6832 cf30 500
Reposted fromjossie jossie viadancingwithaghost dancingwithaghost
4575 eef5
Reposted fromolaosa olaosa vialittlemouse littlemouse
Mam nienawiść do miejsc, w których przeżyłam dużo dobrych chwil z osobami, których dzisiaj nie znam.
— "Ten właściwy."
4179 cc97
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost
0647 07d8 500
Reposted fromnezavisan nezavisan via58894 58894
5854 815d 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality via58894 58894
4175 d7fc 500
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viaagainnewlife againnewlife

April 26 2018

Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
8803 8ff3
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viaDaisy88 Daisy88
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl