Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 01 2017

7127 5919 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaPaseroVirus PaseroVirus
0573 d3a4
Reposted fromdesolate desolate viahereyes hereyes
3942 0afa
Reposted fromoutoflove outoflove viascorpix scorpix
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viahereyes hereyes
9896 b35c
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viajoannna joannna
4086 48e7 500
Reposted fromreshapedwanderer reshapedwanderer viajoannna joannna
2757 0ad7 500
Reposted fromTheStawiarski TheStawiarski viajoannna joannna
8278 ee1d 500
Reposted frombrumous brumous viajoannna joannna
7360 f231
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannna joannna
1349 d4f3 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte vialasica lasica
2079 9d47 500
Reposted fromsavatage savatage viaoxygenium oxygenium
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaMezame Mezame
Reposted frombluuu bluuu viaoxygenium oxygenium
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl