Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

6245 e07f
Reposted frompesy pesy viaoxygenium oxygenium
4154 e6b0
Reposted fromscorpix scorpix viaoxygenium oxygenium
8974 8749
Reposted fromelchupacabra elchupacabra vialavie lavie
0285 3c28 500
4984 040c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaprettyfood prettyfood
3604 06bc
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viagdziejestola gdziejestola
3768 9266 500
6415 180a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe
9113 f4df 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viabanshe banshe
9139 c3a3
Reposted frommentalstate mentalstate viabanshe banshe
6902 4ce2 500
Reposted fromfosgen fosgen viabanshe banshe
Ale jeśli ktoś z was przeżył kiedyś coś podobnego - jeśli płakał całą noc, aż zabrakło mu łez - to wie, że w końcu przychodzi pewien szczególny rodzaj spokoju. Człowiek czuje się tak, jakby już nic nigdy nie miało się zdarzyć
— C. S. Lewis
5688 ad29
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMezame Mezame
0084 1c94 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
9167 6b1e

dayaftermoon:

Hope you like this moon I posted 😊🌚

sure @lifestylebyalexia is beautiful!🌕🔮
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Co było piękniejszego niż jej oczy ?
-Dusza której nie miała żadna inna…..
— Piotr Tokarz (via racjonalizm)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
Najtrudniejszą rzeczą w życiu jest nieodzywanie się do kogoś, z kim rozmawiałeś każdego dnia
— (via cytaty-tmblr)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
2608 0ea3 500
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

June 17 2017

2212 16e7 500
Reposted fromfrancisca francisca viaApch Apch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl