Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 28 2017

4412 e230
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapuella13 puella13
7209 6d2a 500
Reposted frombirke birke viapuella13 puella13
Reposted fromthinkbig thinkbig viapuella13 puella13
Jest tylko jeden rodzaj szczęścia, ale rodzajów nieszczęść jest tyle, ile jest nieszczęśliwych ludzi.
— Haruki Murakami – Kafka nad morzem
2955 90c1
2126 2659
Nie wiem, czy kiedykolwiek tak się czułeś. Jakbyś chciał przespać tysiąc lat. Albo po prostu przestać istnieć. Albo nie mieć świadomości, że istniejesz.
— Charlie, Stephen Chbosky
Reposted fromcheri cheri viadancingwithaghost dancingwithaghost
1423 13fd 500
Reposted fromnyaako nyaako viadancingwithaghost dancingwithaghost
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
5625 6254 500
Reposted fromposzum poszum viaoxygenium oxygenium
8466 4e68
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabalu balu
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viabalu balu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl