Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2018

Reposted fromshakeme shakeme viaSkydelan Skydelan
Mała, nie czyń sobie wyrzutów sumienia, że upokorzyłaś się dla miłości, że zdarłaś z siebie kilka warstw godności, bo twoja miłość i tęsknota były silniejsze niż duma. To świadczy tylko o tym, że potrafisz kochać poza granice swojego egoizmu - on może ci tylko zazdrościć.
— "Listy do Małej"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viahereyes hereyes
8803 8ff3
Reposted from4777727772 4777727772 viairmelin irmelin
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viaDaisy88 Daisy88
Reposted fromsilence89 silence89 viagreywolf greywolf
5451 e3a4
Reposted fromuoun uoun viagdziejestola gdziejestola
2603 5bf1
Reposted fromdziewcze dziewcze viagdziejestola gdziejestola
8386 efaa
Reposted fromweightless weightless viagdziejestola gdziejestola
7420 9ab0 500
Reposted fromnefretete23 nefretete23 viagdziejestola gdziejestola
2214 5615
Reposted fromkarahippie karahippie viaposterestante posterestante

February 22 2018

8609 a6e2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viagreywolf greywolf
7293 e7dc 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaSkydelan Skydelan
Myślałem, że się z ciebie wyleczyłem, dopóki ktoś nie kazał mi pomyśleć życzenia i wtedy zrozumiałem, że znów zmarnowałbym je na ciebie
— Kacper Pietruszewski
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl