Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 31 2017

1212 df38 500

delta-breezes:

Cliff & Neel | @neelandcliff

Reposted frompupuch pupuch viainmybetterworld inmybetterworld
9521 275a 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viairefu irefu

December 25 2017

8977 c6b7 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viajoannna joannna
0156 4355
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin

Ludzie często nie wierzą w miłość. W taką miłość na całe życie. Nie wierzą, że może nam się zdarzyć ktoś zupełnie wyjątkowy. Albo, że my to zdarzymy się komuś i staniemy się całym jego światem. Nie wierzą, że można kochać raz, zupełnie, całkowicie i bezwarunkowo. 

Często słyszę, że taka miłość to owszem, zdarza się w filmach, powieściach, bajkach ale nie w życiu. Mamy skłonność do deprecjonowania uczuć innych ludzi, do braku wiary w to, co czują. Cytując Stanisława Dygata: „Własnym złudzeniom ulega się łatwo, ale cudzym się nie dowierza”.

Myślimy, że jeśli coś nie zdarzyło się nam, to przecież nie może istnieć.
A istnieje...

— Aleksandra Steć
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński

December 23 2017

0325 cacf 500
Reposted frommartinini martinini viaSkydelan Skydelan
9949 a089
Reposted fromamatore amatore via3u3a 3u3a
6183 1e57
Reposted fromaaashley aaashley viajoannna joannna
7360 f231
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajoannna joannna
5733 2588
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viajoannna joannna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl