Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 24 2017

8603 748d 500
Reposted fromkrzysk krzysk viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
6994 9787
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan
2712 691b 500
Reposted fromxalchemic xalchemic viagreywolf greywolf
3647 89f1 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaCannonball Cannonball
Reposted frombluuu bluuu viakmj kmj
Reposted frombluuu bluuu viaSkydelan Skydelan
Reposted fromvolldost volldost viaSkydelan Skydelan
2915 1969
To człowiek człowiekowi najbardziej potrzebny jest do szczęścia.
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viaSkydelan Skydelan
1940 bdd5 500
Reposted fromKACHA KACHA viaSkydelan Skydelan
0139 e5d2
Reposted fromluckyones luckyones viaSkydelan Skydelan
4596 4caf 500
Reposted fromkyte kyte viaSkydelan Skydelan
Podobno jak ktoś nam się śni to znaczy, że za nim tęsknimy. Inny zaś mówią, że to tamtej osobie brakuje nas. 
— jak to jest? tęsknisz?

July 21 2017

Nauczyłam się, że samotność jest czasem drogą, która pozowala osiągnąć wewnętrzny spokój.
— Carlos Ruiz Zafón - Światła września
Reposted bykmjBloodEve
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl